Algemene voorwaarden | Stalzoeken

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PONYTALK HANDELEND ONDER DE NAAM: STALZOEKEN.NL

I        DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de handelaar of consument diensten, digitale inhoud en/of producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze diensten, digitale inhoud en/of zaken door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van diensten en/of digitale inhoud en / of zaken gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de handelaar, danwel de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Handelaar: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die diensten, (toegang tot) digitale inhoud en/of zaken op afstand aan een handelaar (of meerdere handelaren) of aan een consument (of meerdere consumenten) aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de handelaar, danwel consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, digitale inhoud en/of producten zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van handelaar, danwel consument en ondernemer, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de handelaar, danwel consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

II TOEPASSELIJKHEID

 

 • nl is een dienstverlenende onderneming op het gebied van informatietechnologie. Stalzoeken.nl biedt onder meer via informatietechnologie, althans via een digitaal platform, aan om stalzoekenden, althans klanten binnen de hippische sector, mogelijk ‘geschikte’ hippische bedrijven/diensten te kunnen vinden en biedt hippische bedrijven/diensten de gelegenheid om hun bedrijf of dienst aan te bieden aan zoekenden, althans aan potentiële klanten.
 • nl is de handelsnaam van Ponytalk, een eenmanszaak (hierna aangeduid als: “Stalzoeken”) naar Nederlands recht gevestigd te Zeist aan de Posterij 3 (3703 CW). Stalzoeken is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56718497 en bereikbaar via het mailadres: [email protected].
 • Alle diensten en of werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Stalzoeken. Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Stalzoeken van toepassing (hierna aangeduid als: “Algemene voorwaarden”).
 • De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en handelaar, danwel consument, op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Stalzoeken worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
 • De Algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Stalzoeken.
 • De opdrachtgever vrijwaart Stalzoeken tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de handelaar, danwel consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zijn deze bij de Kamer van Koophandel verkrijgbaar. De Algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel (Nederland) gedeponeerd en in te zien. Op verzoek worden deze Algemene voorwaarden kosteloos door de ondernemer zo spoedig als mogelijk toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, hetgeen doorgaans het geval zal zijn, kan in afwijking van het vorige lid van dit artikel en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de handelaar, danwel de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de handelaar, danwel de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze Algemene voorwaarden tevens specifieke diensten- of productvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde, vierde en vijfde lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

III  HET AANBOD

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten, digitale inhoud en/of producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de handelaar, danwel consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten, digitale inhoud en/of producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer Stalzoeken niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de handelaar, danwel voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

IV DE OVEREENKOMST

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de handelaar, danwel door de consument, van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de handelaar, danwel de consument, het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de handelaar, danwel de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de handelaar, danwel de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de handelaar, danwel de consument, aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag en/ of bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal uiterlijk bij levering van de dienst of digitale inhoud en/ of het product aan handelaar, danwel de consument de volgende informatie, elektronisch en/ of schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de handelaar, danwel de consument, op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de handelaar, danwel de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de handelaar, die gelijk dient te worden gesteld met de consument, danwel de consument, van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van dienst of digitale inhoud of het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de handelaar, die gelijk dient te worden gesteld met de consument, danwel de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

 

V   HERROEPINGSRECHT

Bij producten:

5.1.        De met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

5.2.        De in lid 1 van artikel 5 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, of een vooraf door de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument een aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de handelaar, danwel de consument, hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 • De met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 • De handelaar, danwel de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, heeft geen recht op ontbinding bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de handelaar, danwel de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument en de handelaar, danwel de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht op ontbinding.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 • Indien de ondernemer de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument die informatie heeft ontvangen.

 

VI  VERPLICHTINGEN VAN DE MET DE CONSUMENT GELIJKGESTELDE HANDELAAR, DANWEL DE CONSUMENT, TIJDENDS DE BEDENKTIJD

 • Tijdens de bedenktijd zal de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • De met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

VII  UITOEFENING VAN HET HERROEPPINGSRECHT DOOR DE MET DE CONSUMENT GELIJKGESTELDE HANDELAAR, DANWEL DE CONSUMENT, EN DE KOSTEN DAARVAN

 • Als de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • De met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel bij de consument.
 • De met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel consument, draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • Indien de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 • De met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, indien:
 1. de ondernemer de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. De met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
  • De met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 3. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 4. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 5. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, te bevestigen.
  • Als de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

VIII  VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

 • Als de ondernemer de melding van herroeping door de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • De ondernemer vergoedt alle betalingen van de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, heeft gebruikt, tenzij hij instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument.
 • Als de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

 

IX     UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 • De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument; en
 2. de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  • Volgens specificaties van de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 3. de nakoming, althans uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de handelaar, danwel de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument; en
 4. de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest, althans dat hij hiermee afstand doet van zijn recht op ontbinding.

 

X      DE PRIJS

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten en/of producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de handelaar, danwel de consument, de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is vermeld.

 

XI     NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

 • De ondernemer staat ervoor in dat de diensten en/of producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument, bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

XII    LEVERING EN UITVOERING

 

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt stalzoeken.nl, danwel het (mail)adres dat de handelaar of consument, aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikelen 3 en 4 van deze Algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de handelaar of de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De handelaar, danwel de consument, heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de handelaar, danwel de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de handelaar of de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

XIII   DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging:

 • De handelaar, danwel de consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten of producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De handelaar, danwel de consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten of producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De handelaar, danwel de consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging:

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten of producten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten of producten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de handelaar of consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

Duur:

 • In het uitzonderlijke geval, wanneer een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de met de consument gelijkgestelde handelaar, danwel de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

XIV BETALING

 

 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door handelaar, danwel door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat handelaar, danwel de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in Algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • Bij overeenkomsten op afstand gesloten voor het leveren van diensten via digitale communicatiemiddelen geldt een betalingsverplichting voor de consument, danwel de handelaar, direct na het sluiten van de overeenkomst.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd van 2% en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 • Indien een handelaar niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is deze wettelijke rente verschuldigd van 8% aan Stalzoeken.
 • Indien een factuur, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Stalzoeken haar werkzaamheden, althans levering van diensten opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Stalzoeken is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden en of opschorting van levering van haar diensten.

 

XV AANSPRAKELIJKHEID

 

15.1.     Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de eventueel toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van ondernemer komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag aan twee maal gefactureerde bedrag in de desbetreffende aangelegenheid in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 150.

15.2.      Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Stalzoeken, een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van haar onderneming wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is Stalzoeken niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt.

15.3.      (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Stalzoeken verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever, danwel de consument, danwel met een consument gelijkgestelde handelaar, danwel de handelaar te aanvaarden.

15.4.      Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor de ondernemer, althans Stalzoeken aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de eventueel toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Stalzoeken komt.

15.5.      Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

15.6.      Stalzoeken is in afwijking van de voorgaande bepalingen nimmer aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door het gebruik van de verzendmethode, in de breedste zin van het  woord, van e-mailcommunicatie, danwel elektronische communicatiemiddelen. Door per e-mail, danwel via elektronische communicatiemiddelen met Stalzoeken te communiceren, accepteert de opdrachtgever, danwel de consument, danwel met een consument gelijkgestelde handelaar, danwel de handelaar de uitsluiting van een dergelijke bron van aansprakelijkheid.

 

XVI KLACHTENREGELING

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de handelaar, danwel de consument, de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de handelaar, danwel de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • De handelaar, danwel de consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

XVII GESCHILLEN

 • Op de rechtsverhouding tussen de ondernemer en de opdrachtgever, danwel de consument, danwel met een consument gelijkgestelde handelaar, danwel de handelaar waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen de ondernemer en een opdrachtgever, danwel de consument, danwel met een consument gelijkgestelde handelaar, danwel de handelaar kennis te nemen.

 

XVIII      AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

 

18.1.      Aanvullende dan wel van deze Algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 56718497. De voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden en zijn gepubliceerd op de website: stalzoeken.nl.

Zeist, 1 november 2021

Stalzoeken.nl - De Posterij 3 (3703 CW) Zeist

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

 • [Naam consumenten(en)]

 

 • [Adres consument(en)]

 

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.